Disclaimer.

Welkom op de website van Bouwbedrijf Cornel. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website, stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen:

  1. Algemene Informatie De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ons best doen om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

  2. Professioneel Advies De inhoud van deze website vormt geen professioneel advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Voor specifiek advies over uw bouwprojecten of voor professionele consultatie dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde medewerker van Bouwbedrijf Cornel.

  3. Aansprakelijkheid Bouwbedrijf Cornel is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit het gebruik van de website.

  4. Externe Links Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Bouwbedrijf Cornel vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten binnen hen.

  5. Wijzigingen Bouwbedrijf Cornel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen of updates aan te brengen in de inhoud van de website, inclusief deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

  6. Intellectueel Eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en logo’s, zijn eigendom van Bouwbedrijf Cornel, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, distribueren, wijzigen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Cornel.

  7. Toepasselijk Recht Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.